Members

Members

Masaki Tanaka


Professor
 
Message: Sapporo is a good place to enjoy outdoor activities.


Ken-ichi Okada

Assistant Professor
 

Masashi Kameda

Assistant Professor

 

Hisae Miyaguchi

Lab Technician

 

 

Mari Suzuki

Lab Manager

 


Ryo Sawagashira

Graduate Student

Li Li

Graduate Student
 

 

Koichiro Niikawa

Graduate Student
 

 

Naoshi Tsuchida

Undergraduate Student
 

Kaede Abe

Undergraduate Student
 

 

Almuni

 

Ryuji Takeya

Kei Matsuyama

Syuntaro Nakamura

Tomoki Suzuki

Michiko Saito

Sergey Kurkin

Natsuki Kamibayashi

Akiko Uematsu

Jun Kunimatsu

Tomoko Mori

Takeshi Itoh

Takanobu Yamanobe

Ai Hironaka

Naoko Inaba

Atsushi Yoshida

Motoaki Nitta

Ayano Matsushima
Afona Chernet Habtemariam
Shogo Ohmae
Ami Sato

Motoyuki Kanashima
Yurika Horimoto
Tatsuya Shiraishi